oznamení o zpracování osobních údajů pro klienty

flow-r s.r.o.
Ing. Pavel Plachý, jednatel
IČO:  03649628
Thámova 132/28, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235592,

(dále jen ,,Agentura")

oznámení o zpracování osobních údajů

Vážení obchodní přátelé,

jak jistě víte, i naší spolupráce se dotýká „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů" častěji známé jako GDPR (dále jen ,,Nařízení").

Z této legislativy a našich smluvních vztahů vyplývají následující fakta a související povinnosti obou stran, o kterých bychom Vás rádi informovali. Prosíme o předání této informace všem pracovníkům, kteří jakkoli nakládají s Osobními údaji kandidátů námi zprostředkovanými.

Naše Agentura má s Vaší společností uzavřenu smlouvu, na základě níž poskytujeme Vaší společnosti jako klientovi (dále ,,Klient"), služby spočívající ve vyhledání a doporučení kandidátů na volné pracovní pozice.

Dle Nařízení jsou obě naše společnosti, tedy my jako agentura práce i Vy jako náš klient, Správci osobních údajů s důsledky z toho vyplývajícími.

Agentura je držitelem a vlastníkem databáze Osobních údajů potenciálních kandidátů ze kterých vybírá a doporučuje vhodné kandidáty Klientovi.

Klient se stává správcem Osobních údajů ve smyslu Nařízení okamžikem, kdy Agentura Klientovi Osobní údaje předá. S takovými údaji je Klient povinen disponovat pouze v rozsahu, které mu umožňují vnitrostátní a mezinárodní předpisy, zejména Nařízení.

Zpracování, respektive sdílení, Osobních údajů mezi Agenturou a Klientem probíhá tak, že Klient vznese na Agenturu požadavek k vyhledání vhodného kandidáta na příslušnou pracovní pozici, kterou má v úmyslu obsadit. Agentura následně Klientovi zašle Osobní údaje takových osob, o nichž se domnívá, že na tuto pracovní pozici u Klienta budou vhodné, přičemž získání Osobních údajů kandidátů na pracovní pozici a potřebné náležitosti pro jejich předání Klientovi je povinna si zajistit Agentura.

Předáním Osobních údajů dle předchozího odstavce zaniká odpovědnost Agentury za jakékoli další zpracování provedené či prováděné Klientem.

Agentura je oprávněna odmítnout uposlechnutí požadavku Klienta na předání Osobních údajů, pokud má důvodné podezření, že Osobní údaje budou zpracovávány v rozporu s požadavky Nařízení.

Sdílení Osobních údajů bude probíhat formou e-mailové nebo písemné komunikace.

Klient je v souvislosti s Nařízením povinen:

  • zajistit, že jakmile mu Agentura předá Osobní údaje, budou následně z jeho strany zpracovávány vždy v souladu s Nařízením a příslušnými právními předpisy, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že umožní subjektům údajů, tj. kandidátům, uplatnění jejich práv, zejména práva na přístup, výmaz a opravu;

  • přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinit veškerá sdělení požadovaná Nařízením a příslušnými právními předpisy;

  • nejpozději do 30 dnů od obdržení Osobních údajů od Agentury zajistit souhlas subjektu údajů (tedy konkrétního kandidáta) s jejich dalším zpracováním pro vlastní účely zejména s ohledem na probíhající výběrové řízení nebo zajistit odstranění těchto údajů;

  • informovat všechny pracovníky, kteří s Osobními údaji kandidátů pracují, o jejich povinnostech vyplývajících z Nařízení.

Agentura je povinna:

  • zajistit, že Osobní údaje budou z její strany zpracovávány vždy v souladu s Nařízením a příslušnými právními předpisy, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že umožní subjektům údajů, tj. kandidátům, uplatnění jejich práv, zejména práva na přístup, výmaz a opravu;

  • přijmout vhodná opatření, aby poskytla subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinila veškerá sdělení požadovaná Nařízením a příslušnými právními předpisy;

  • před předáním Osobních údajů Klientovi informovat subjekty údajů, tj. kandidáty, o tom, že jejich Osobní údaje budou předány Klientovi a pokud takové předání odmítnou, nepředat Osobní údaje takových kandidátů Klientovi.

V Praze dne 3. 4. 2018

flow-r s.r.o.
Ing. Pavel Plachý
jednatel společnosti