Politika zpracování osobních údajů

Dobrý den,

moc děkujeme, že věnujete pozornost této zprávě. Jak jistě víte, i našeho vztahu se týká nařízení EU známé jako "GDPR".   V souladu s naší domluvou Vám zasíláme k potvrzení Politiku ochrany osobních údajů a Všeobecné obchodní podmínky Vašeho zařazení do naší databáze.

Pro potvrzení je třeba kliknout níže, oba texty prostudovat a dole potvrdit. Bez toho bychom byli nuceni naši komunikaci zastavit a data smazat.

Děkujeme za pochopení

Ing. Pavel Plachý, jednatel společnosti

a celý tým flow-r

Kdo jsme

Správcem osobních údajů je flow-r s.r.o, adresou: Thámova 132/28, 186 00, Praha 8, podnikající pod IČO: 03649628 (dále jen flow-r). Jsme profesionálové v oboru recruitmentu. Naším primárním cílem je nalezení vhodných kandidátů na poptávané pozice u našich klientů. Podnikáme pod obchodními značkami flow-r.cz a personaliste.cz.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje

Z tohoto důvodu pátráme po vhodných kandidátech zejména na specializovaných serverech, kde profesionálové vystavují své profesní životopisy (např. LinkedIn), spolupracujeme s firmami, které umožňují zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem (např. Jobs.cz), využíváme databázi našich kandidátů, oslovujeme kandidáty, na které dostaneme doporučení, případně kontaktujeme kandidáty identifikované jinými cestami.

Jaké osobní údaje sbíráme

Osobní údaje, které o kandidátech sbíráme, zahrnují zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • adresu trvalého bydliště;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • aktuální pracovní pozici;
 • pracovní zkušenosti;
 • dosažené vzdělání;
 • kvalifikace;

(informace uvedené v písm. a) až j) tohoto odstavce dále dle kontextu jednotlivě nebo celkově „Životopis")

Pokud jsme osobní údaje nezískali přímo od kandidáta, zaručujeme, že vždy, nejdéle do 30 dnů od získání údajů, kandidáta kontaktujeme a získáme jeho souhlas s dalším zpracováním údajů prostřednictvím odsouhlasení tohoto textu a souvisejících všeobecných obchodních podmínek (VOP).  Teprve poté budeme moci s daty dále pracovat, uchovat je v naší databázi  a nabídnout je našim klientům. Pokud nám seznámení s tímto textem a VOP nepotvrdíte, údaje a data o Vás jako kandidátovi zlikvidujeme.

Jak údaje zpracováváme

Náš recruiter o kandidátovi vytváří na základě získaných osobních údajů kandidáta tzv. profil kandidáta, což je odborný názor recruitera na kandidáta, popisující zejména jeho přednosti a možnosti uplatnění vzhledem k možným pracovním pozicím. Tento profil se v čase může měnit a může být upravován, či doplňován tak, aby pro konkrétního klienta a konkrétní poptávanou pozici poskytoval co nejvíce relevantní informace o kandidátovi.

U kandidátů, kteří díky našemu doporučení byli v kontaktu s klientem (interview u klienta), uchováváme dále i názor klienta a výsledek interakce kandidáta s klientem, stejně jako zhodnocení interakce z pohledu kandidáta.

Kandidáta o výsledku interakce s klientem vždy informujeme, přičemž kandidát má vždy možnost se rozhodnout, zda si přeje, aby byl dále uchován v naší databázi, nebo aby z ní byl vymazán (tedy aby smlouva o spolupráci byla ukončena).

Jak pracujeme s klienty a jaké služby jim nabízíme se dočtete v článku Nacházíme vám nové kolegy.

Předávání 3. stranám

Nikdy klientům nepředáváme údaje kandidátů, kteří by s tím nebyli předem srozuměni. Klienti jsou smluvně zavázáni, aby po předání osobních údajů vešli nejdéle do 30 dnů do jednání s kandidátem a zajistili si oprávnění pro další zpracování osobních údajů kandidáta. V opačném případě musí osobní údaje zlikvidovat. Pokud by klient v rámci výběrového řízení zamýšlel předat osobní údaje kandidáta mimo EU, je povinností klienta informovat kandidáta a zajistit si jeho souhlas.

Pro uchovávání a zpracování osobních údajů zástupců klientů a kandidátů využíváme elektronickou databázi dodanou specializovanou firmou, s níž máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Ta zaručuje, že osobní údaje budou vždy zpracovány výhradně v souladu s touto politikou zpracování, budou vždy zpracovávané v rámci EU, budou vždy zabezpečeny v souladu se zákonnými požadavky a nebudou touto firmou využity pro žádné jiné účely.

Odměna za zpracování dat

Veškerá naše spolupráce s Vámi jako s kandidátem, především zpracování Vašich dat, jejich uchování a případné kontaktování kandidáta s nabídkami pracovního uplatnění  je pro kandidáta bezplatné.

Délka zpracování

Osobní údaje kandidátů uchováváme v souladu se smlouvou o spolupráci. Obvykle po dobu10 let, pokud kandidát smlouvu neukončil, nebo pokud nevyjádřil zájem o její prodloužení.

Výmaz údajů

Po této době vymažeme všechny osobní údaje kandidáta i údaje z nich odvozené a ponecháme si pouze údaje, které musíme uchovat v souladu s platnou legislativou (např. daňové zákony). Ponecháme si také jméno, příjmení, e-mail a telefon bývalého kandidáta, které nám umožní, abychom dotyčnou osobu na základě její předchozí žádosti s našimi nabídkami již neoslovovali.

Práva subjektů osobních údajů

Kandidáti mohou kdykoli požádat flow-r o:

 • poskytnutí informací o tom, jaké osobní informace o nich flow-r zpracovává,
 • výmaz všech či části osobních údajů kandidáta,
 • dočasné zablokování údajů tak, že nebudou součástí zpracování,
 • aktualizaci, či změnu osobních údajů.     

Abychom předešli jakékoli záměně osob, žadatel o informace musí flow-r poskytnout takové informace, aby mohl být jednoznačně identifikován, případně abychom mohli s dostatečnou jistotou určit, že jeho informace nezpracováváme. Námi doporučenou cestou je využití jedinečného identifikátoru, který každý kandidát obdržel e-mailem  při zaslání smlouvy a před jejím odsouhlasením a který nám ho umožní bezpečně, a pro kandidáta pohodlně, identifikovat. Tedy ideální cestou je odpovědět na tento e-mail od flow-r. (Tudíž silně doporučujeme si tento e-mail bezpečně uchovat).

Prosím prostudujte nedílnou součást této politiky zpracování osobních údajů v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky vedení v databázi uchazečů o zaměstnání.

Veškeré žádosti o informace, či výkon práv subjektu údajů, směřujte na:

poštovní adresa

flow-r s.r.o. 
privacy department
Thámova 132/28
Praha - Karlín

e-mailová adresa

privacy@flow-r.cz

Tato politika nabývá účinnosti dnem 5. 4. 2018.

Související dokumenty:

Všeobecné obchodní podmínky zpracování osobních údajů. 

Oznámení o zpracování osobních údajů pro klienty.