Všeobecné obchodní podmínky vedení v databázi uchazečů o zaměstnání 

flow-r s.r.o., 
IČO: 03649628
se sídlem Thámova 132/28, Karlín, 186 00 Praha 8

(dále „Recruiter“)

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále „Smlouva“), platné a účinné od 5. 4. 2018, upravují vztahy při poskytování služeb Recruiterem zájemcům o nabízení pracovních pozic (dále „Kandidáti“ nebo jednotlivě jako „Kandidát“), a to zařazení do databáze zájemců o pracovní pozice vedené Recruiterem (dále „Databáze“) a nabízení vhodných pracovních pozic Kandidátům.
 2. Kandidát s Recruiterem uzavřeli ústní dohodu, na základě níž se Recruiter zavázal zařadit Kandidáta do Databáze a Kandidát se za to zavázal Recruiterovi poskytnout informace podstatné pro plnění této Smlouvy. Pro podrobnou úpravu smluvního vztahu vzniklého mezi smluvními stranami zasílá Recruiter emailem kandidátovi tuto Smlouvu.
 3. V emailu zaslaném Kandidátovi společně s touto Smlouvou uvede Recuriter také jedinečný identifikační kód Kandidáta (dále „Kód“). Zaškrtnutím políčka Souhlasím a následným kliknutím na tlačítko ODESLAT potvrzuje osoba, z jejíhož emailu bylo na tlačítko kliknuto,, že je srozuměna s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami  vyjadřuje souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je akceptuje. 

Článek II.

Účel Smlouvy

 1. Kandidát je osobou, která má zájem o zasílání nabídek na vhodné pracovní pozice.
 2. Recruiter je profesionálem v oblasti lidských zdrojů a náboru zaměstnanců a má zájem zprostředkovávat Kandidátovi možnost ucházet se o vhodnou pracovní pozici a zároveň doporučovat vhodné kandidáty třetím stranám k obsazení volných pracovních pozic.
 3. Účelem Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při spolupráci, v rámci níž Kandidát poskytuje Recruiterovi informace zejména o své pracovní pozici, svých kontaktních údajích, profesních zkušenostech a případně též další informace, které mu za tímto účelem Kandidát sdělí. Recruiter Kandidáta informuje o vhodných pracovních pozicích, případně v souladu s postupem uvedeným v Článku IV. odst. 1) Smlouvy předává informace o Kandidátovi třetí straně, která má zájem určitou pracovní pozici obsadit.

Článek III.

Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je:

a) závazek Recruitera zařadit Kandidáta do své Databáze účelem zajištění nabídek na zaměstnání pro Kandidáta;

b)závazek Recruitera zasílat se souhlasem Kandidáta informace o Kandidátovi uvedené v Článku IV. odst. 1) případně též v Článku IV. odst. 4) třetím stranám, pro které by mohl být Kandidát vhodným kandidátem na obsazení volné pracovní pozice;

c) závazek Kandidáta udržovat po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy aktuální informace uvedené v Článku IV. odst. 1).

 
 1. Smluvní strany sjednaly, že tato Smlouva je uzavírána jako bezúplatná a za její plnění nepřísluší ani jedné ze Smluvních stran peněžní odměna.
 

Článek IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Na základě této Smlouvy Kandidát Recruiterovi sdělí alespoň následující informace:
 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • adresu trvalého bydliště;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo; 
 • aktuální pracovní pozici;
 • pracovní zkušenosti;
 • dosažené vzdělání;
 • kvalifikace;
  (informace uvedené v tomto odstavci dále dle kontextu jednotlivě nebo celkově „Životopis“)

V případě, že Recruiter již Životopis či další informace má, zavazuje se s nimi nadále nakládat dle Smlouvy.

 1. Kandidát prohlašuje, že informace předané Recruiterovi v Životopise uvedl pravdivě a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. 
 2. Kandidát prohlašuje, že si je vědom nutnosti udržovat Životopis aktuální a bere na vědomí, že v případě, že nebude svůj Životopis udržovat aktuální, nemusí mu být nabídnuty relevantní pracovní pozice. Aktualizace Životopisu by měla být kandidátem provedena do 30 dnů od jeho změny.
 3. Kandidát je oprávněn Recruitera požádat o zařazení dalších informací o své osobě do Databáze, jako jsou např. informace o zálibách apod. Recruiter není povinen žádosti Kandidáta o dalších informací do databáze vyhovět. Pokud Recruiter žádosti Kandidáta dle předchozí věty vyhoví, informuje o tom Kandidáta.
 4. Recruiter se na základě Smlouvy zavazuje zařadit Kandidáta do databáze a v případě, že se vyskytne nabídka na obsazení pracovní pozice, kterou Recruiter vyhodnotí jako vhodnou pro Kandidáta, bude jej o takové nabídce informovat telefonicky či na email uvedený v záhlaví této Smlouvy.
 5. V případě, že se na Recruitera obrátí třetí strana se žádostí o zaslání informací o uchazečích vhodných na pracovní pozici, kterou má tato třetí strana v úmyslu obsadit, a Recruiter vyhodnotí Kandidáta jako vhodného uchazeče na tuto pozici, zavazuje se o této skutečnosti Kandidáta telefonicky informovat, před tím, než jeho údaje předá třetí straně, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V informaci dle předchozí věty Recruiter uvede alespoň následující:
  1. v jakém odvětví působí třetí strana;
  2. o jakou pracovní pozici se jedná;
  3. ústní žádost o sdělení, zda Kandidát souhlasí s předáním Životopisu a informací o Kandidátovi třetí straně, která má zájem o obsazení pracovní pozice;
  4. zda budou informace o Kandidátovi a jeho osobní údaje předány do země mimo Evropský hospodářský prostor, případně mimo zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany;
  5. pokud je to vhodné, připojí Recruiter též žádost o aktualizaci informací o Kandidátovi, a to informací uvedených v Článku IV. odst. 1 Smlouvy.
 6. V případě, že se Kandidát nevyjádří do 30 dnů, zda souhlasí s předáním Životopisu třetí straně (dle Článku IV. odst. 6) písm. c) této Smlouvy), má se za to, že udělení souhlasu Kandidát odmítl. Kandidát je oprávněn udělení souhlasu  také ve lhůtě uvedené v předchozí větě odmítnout. Kandidát je oprávněn odvolat svůj již udělený souhlas nejpozději v okamžiku, kdy informace o jeho udělení je doručena Recruiterovi prostřednictvím automatizovaného zpracování dat. V případě, že Kandidát neudělil souhlas dle Článku VI. odst. 6) písm. c), případně udělení takového souhlasu odmítl, není Recruiter oprávněn třetí straně předat jakékoliv informace o Kandidátovi. Odmítnutí nemá vliv na trvání této Smlouvy ani na jakoukoli další činnost provozovanou v souladu s touto Smlouvou.
 7. Recruiter je povinen na žádost Kandidáta sdělit Kandidátovi, jaké konkrétní údaje o něm v Databázi eviduje.
 8. Kandidát bere na vědomí, že po předání jeho Životopisu třetí straně (dle Článku IV odst. 6) ) přebírá odpovědnost za nakládání s Životopisem tato třetí strana se všemi důsledky s tím spojenými.

Článek V.

Ochrana důvěrných informací a zajištění bezpečnosti

 1. Smluvní strany se po dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu 10 let po jejím ukončení zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s touto Smlouvou. Za důvěrné se dle této Smlouvy považují zejména veškeré ústní, dokumentární nebo písemné informace obchodní, právní, finanční, informace s povahou osobních údajů, informace provozní, technické či jakékoliv jiné povahy, které se týkají Smluvních stran a jejich obchodů, obchodních strategií, produktů, internetových portálů, software a hardware, postupů, služeb, zaměstnanců, klientů a budoucích klientů, seznamů kontaktů nebo informací týkajících se majetku, jakýchkoliv osobních údajů, nebo práv duševního vlastnictví, pracovních informací, plánů, obchodního tajemství, návrhů, know-how, zlepšovacích návrhů, vývoje, designů, vynálezů, metod školení, prodejních technik, marketingových výkazů nebo jejich částí, rozpočtů, odhadů, licencí, cen a nákladů, získaných příjemcem informací v rámci realizace této Smlouvy, a které jsou obchodním tajemstvím dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále „Důvěrné informace“), s výjimkou informací, které jsou v den uzavření této Smlouvy veřejně známými nebo které se už v tento den daly získat z běžně dostupných zdrojů nebo které se veřejně známými stanou.
 2. Smluvní strany nejsou vázány mlčenlivostí v případě, že:
  1. předmětná skutečnost je nebo se stala veřejně známou jinak než v důsledku nepovoleného sdělení porušujícího toto ujednání o mlčenlivosti;
  2. existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu nebo jinému státnímu orgánu, vůči třetím osobám však povinnost mlčenlivosti zůstává zachována;
  3. Důvěrná informace je Recruiterem sdělena osobám dle Článku V. odst. 6) Smlouvy, jsou-li tyto osoby vázány povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu jako Recruiter;
  4. Důvěrná informace je sdělena auditorům či odborným poradcům Smluvní strany, jsou-li tito poradci vázáni povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu jako Smluvní strana, která informaci svým poradcům či auditorům sdělila; nebo
  5. k tomu dotčená Smluvní strana (popř. dotčené Smluvní strany) předem udělí souhlas, přičemž udělení takového souhlasu nesmí být bezdůvodně odpíráno.
 3. Smluvní strany souhlasí, že:
  1. budou uchovávat Důvěrné informace v tajnosti, přičemž budou postupovat přinejmenším se stejnou péčí, s jakou postupují při nakládání se svými vlastními důvěrnými informacemi, vždy však zachovají minimálně rozumnou péči;
  2. omezí použití Důvěrných informací pro vzájemnou spolupráci a výhradně pro splnění účelu této Smlouvy;
  3. nesdělí a neposkytnou Důvěrné informace jakékoliv třetí osobě, vyjma svých poradců či auditorů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí minimálně ve stejném rozsahu, jako je tomu u Smluvních stran samotných.
 4. Recruiter se zavazuje zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci a spolupracovníci zúčastnění na plnění této Smlouvy, jakož i jím určení členové pracovního týmu znali své povinnosti při zachování mlčenlivosti dle této Smlouvy.
 5. Recruiter je povinen dodržovat pravidla kybernetické bezpečnosti, zejména používat běžně dostupné antivirové programy a přijmout dostatečná organizační opatření k zajištění ochrany veškerých dat umístěných v Databázi. Kandidát bere na vědomí, že Recruiter bude pro zpracování jeho osobních údajů, a to zejména pro usnadnění komunikace a zařazení do databáze, využívat služby elektronické databáze, přičemž Rectuiter zajistí, aby zpracování osobních údajů probíhalo s maximální důvěrností a dle podmínek této Smlouvy.
 6. Kandidát bere na vědomí, že Recruiter je oprávněn dílčí činnosti související s plněním této Smlouvy  delegovat na třetí stranu (dále ,,Zpracovatel”). Recruiter je při výběru vhodného Zpracovatele povinen postupovat s přiměřenou péčí, přičemž zohlední zejména možnosti ochrany Důvěrných informací Kandidáta. Smluvní strany se dohodly, že Recruiter bude za porušení povinností Zpracovatele vůči Kandidátovi odpovídat tak, jakoby povinnost porušil sám.

Článek VI.

Trvání Smlouvy

 1. S ohledem na průměrně trvající dobu zaměstnání je tato Smlouva je uzavírána na dobu deseti (10) let ode dne jejího uzavření.
 2. Tato Smlouva může být ukončena:
  1. dohodou Smluvních stran;
  2. výpovědí kterékoli Smluvní strany i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 30dnů.
  3. Výpovědní lhůta počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 
 3. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na zachování povinnosti mlčenlivosti o Důvěrných informacích dle Článku V. této Smlouvy.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva představuje závazný návrh na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 1 NOZ a je uzavřena odsouhlasením jejího znění přes jedinečný formulář zaslaný Kandidátovi prostřednictvím e-mailu a jeho potvrzení tlačítkem v e-mailu uvedeném.   
 2. Doručování jakýchkoli oznámení, písemností nebo návrhů na změnu Smlouvy je Kandidát povinen Recruiterovi zasílat na email privacy@flow-r.cz a Recruiter Kandidátovi zasílat na e-mailovou adresu, kterou Kandidát uvedl v potvrzovacím formuláři. Recruiter je oprávněn před provedením jakýchkoliv změn požadovaných Kandidátem provést ověření totožnosti a správnosti požadavku Kandidáta. Recruiter v takovém případě bude postupovat tak, aby bylo ověření totožnosti Kandidáta či správnosti jeho požadavku provedeno co nejméně omezující formou pro Kandidáta, zejména Kandidát uvede svůj Kód. V případě, že Kandidát neuvede svůj Kód, je Recruiter oprávněn ověřit totožnost jiným způsobem, např. dotazem na některé údaje patrné z Životopisu.
 3. V případě ukončení Smlouvy je Recruiter povinen veškeré informace o Kandidátovi z Databáze vymazat, a to nejpozději ke dni skončení Smlouvy.
 4. Smlouva a její výklad se řídí právem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou jsou příslušné obecné soudy České republiky, a to i v případě, že v daném sporu bude dán zahraniční prvek.
 5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednaly v tísni či za nevhodných podmínek, Smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem plně souhlasí.
 6. Recruiter je oprávněn Smlouvu měnit. V takovém případě je povinen bez zbytečného odkladu novou verzi Smlouvy zveřejnit na internetových stránkách, případně zaslat novou verzi na e-mailovou adresu Kandidáta.
 7. Kontaktní údaje Recruitera pro řešení záležitostí spojených s touto Smlouvou, je:  
 • poštovní adresa

flow-r s.r.o.
privacy department
Thámova 132/28
Praha - Karlín

 • emailová adresa

privacy@flow-r.cz 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 4. 2018.